Podmínky užívání

1. Podmínky

Vstupem do této školy souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami užívání, všemi platnými zákony a předpisy, a souhlasíte s tím, že jste odpovědní za dodržování všech platných místních zákonů. Pokud s některou z těchto podmínek nesouhlasíte, je vám zakázáno používat tuto stránku nebo k ní přistupovat. Materiály obsažené v této škole jsou chráněny příslušným autorským zákonem a zákonem o ochranných známkách.

Celý obsah Portálu má pouze výukový či informační charakter. Nejedná se o nabídku investování na kapitálovém trhu. Nenesu odpovědnost za Vaši případnou ztrátu způsobenou obchodováním na kapitálovém trhu. Investování zahrnuje rizika.

Nejedná se o finanční poradenství, ani investiční poradenství. Autor neposkytuje žádnou z hlavních či vedlejších investičních služeb vyjmenovaných v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb.

Autor zveřejňuje své subjektivní názory (včetně úvah o budoucnosti, které budou pravděpodobně odlišné od reality) a svůj přístup k investování. V analýzách používá zdroje, které jsou veřejně dostupné, ve které má důvěru, nicméně nemůže garantovat jejich přesnost, stejně jako nemůže garantovat přesnost vytvořených materiálů.



2. Uživatelská licence

  1. Je povoleno dočasně stáhnout jednu kopii jakýchkoli materiálů ke stažení na webových stránkách školy pouze pro osobní, nekomerční přechodné prohlížení. Jedná se o udělení licence, nikoli o převod vlastnického práva, a na základě této licence nesmíte:
  2. upravovat nebo kopírovat materiály;
  3. používat materiály pro jakýkoli komerční účel nebo pro jakékoli veřejné vystavení (komerční nebo nekomerční);
  4. pokoušet se dekompilovat nebo zpětně analyzovat jakýkoli software obsažený na webových stránkách školy;
  5. odstranit z materiálů veškerá autorská práva nebo jiné vlastnické zápisy; nebo
  6. přenést materiály na jinou osobu nebo „zrcadlit“ materiály na jakýkoli jiný server.
  7. Tato licence bude automaticky ukončena, pokud porušíte kterékoli z těchto omezení, a může být kdykoli ukončena. Po ukončení prohlížení těchto materiálů nebo po ukončení této licence musíte zničit veškeré stažené materiály, které máte v držení, ať už v elektronickém nebo tištěném formátu.

3. Vyloučení odpovědnosti

Materiály na webových stránkách školy jsou poskytovány „tak, jak jsou“. Škola neposkytuje žádné záruky, vyjádřené ani předpokládané, a tímto se zříká a neguje všechny ostatní záruky, včetně, bez omezení, předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel nebo neporušování duševního vlastnictví nebo jiného porušení práv. Škola dále nezaručuje ani nečiní žádná prohlášení týkající se přesnosti, pravděpodobných výsledků nebo spolehlivosti použití materiálů na svých webových stránkách nebo jinak souvisejících s takovými materiály nebo na jakýchkoli stránkách propojených s touto stránkou.

Autor neposkytuje individuální rady, do čeho investovat, ani nedává doporučení ke koupi či k prodeji. Konkrétní investice, které jsou dobré pro autora, nemusí být dobré pro Vás. Pokud potřebujete individuální finanční či investiční poradenství, prosím, obraťte se na kvalifikovaného poradce. Mezi uživatelem Portálu a autorem není žádný poradenský vztah.



4. Omezení

Škola v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody (včetně, bez omezení, škod za ztrátu dat nebo zisku nebo v důsledku přerušení podnikání) vyplývající z použití nebo nemožnosti použít materiály na webových stránkách školy, a to i v případě, že Škola nebo jím pověřená osoba byla na možnost vzniku takové škody ústně nebo písemně upozorněna. Protože některé jurisdikce neumožňují omezení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, nemusí se na vás tato omezení vztahovat.



5. Revize a Errata

Materiály zobrazené na webových stránkách školy mohou obsahovat technické, typografické nebo fotografické chyby. Škola nezaručuje, že jakýkoli z materiálů na jejích webových stránkách je přesný, úplný nebo aktuální. Škola může kdykoli bez upozornění provádět změny v materiálech obsažených na svých webových stránkách. Škola se však nezavazuje materiály aktualizovat.



6. Odkazy

Škola nezkontrolovala všechny stránky propojené s jejími webovými stránkami a nenese odpovědnost za obsah žádné takové stránky. Zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená, že škola web podporuje. Použití jakékoli takto propojené webové stránky je na vlastní riziko uživatele.



7. Úpravy podmínek použití webu

Škola může tyto Podmínky použití pro své webové stránky kdykoli bez upozornění revidovat. Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni v té době aktuální verzí těchto Podmínek použití.



8. Rozhodné právo

Jakýkoli nárok týkající se webových stránek školy se bude řídit zákony domovské jurisdikce vlastníka školy bez ohledu na ustanovení o kolizi právních předpisů.


9. Přijatelné chování

Uživatelé se v diskuzích chovají dle obecně přijímaných společenských norem. V případě opakované agrese, provokace či jiného chování proti smyslu konstruktivní debaty, může dojít ukončení přístupu daného uživatele ke kurzu dané Školy.